Apunts del taller de participació ciutadana

La jornada PARTICIPACIÓ CIUTADANA va encetar el darrer 15 de desembre el cicle CIUTAT ORGÀNICA, Reflexions per a una nova estratègia urbana a Ontinyent. Els sociòlegs MonoDestudio van ser els encarregats de conduir un TALLER on els assistents a la jornada van esdevindre protagonistes d'una dinàmica de proposició d'idees per tal d'elaborar un decàleg consensuat de propostes per fer d'Ontinyent la ciutat què volem.

Primerament, cadascú va pensar cinc propostes de manera individual, sense cap mena de restricció, per a després compartir-les amb un grup reduït, del que va sorgir un portaveu que va traslladar les propostes raonades en comú del grup.

Grups de treball al taller / ANMORSIGOL


El decàleg (menys 1) resultat de la reflexió del col·lectiu, recull propostes per al futur planejament, la gestió urbana, així com actuacions immediates. Ací reproduïm el resultat d'una vesprada de reflexió i converses entre veïns:

1. Posar en marxa una xarxa de vials no motoritzats (PMUS -Pla de mobilitat urbana sostenible-). Fer exclusius per vianants alguns carrers de forma permanent o temporal per acollir usos col·lectius.

2. Promoure la rehabilitació energètica dels habitatges, i fer-los més habitables.

3. Crear nous horts i jardins urbans, tant al voltant de la ciutat com als espais buits dins la trama.

4. Crear pols d'atracció e infraestructures als barris històrics.

5. Treballar el riu Clarià com a eix vertebrador, comunicant els diferents nuclis.

6. Apostar per la mescla d'usos en tots els barris, evitant la zonificació urbana.

7. Sobirania energètica a nivell local.

8. Gestió dels espais i edificis públics que permeta una major polivalència i aprofitament dels equipaments infrautilitzats de forma completa o temporalment.

9. Gestionar els serveis urbans mitjançant cooperatives locals.A banda d'aquestes propostes, les quals acompleixen l'objectiu de testar les inquietuds immediates dels ciutadans, se'n van recollir moltes més, la majoria àmpliament consensuades als diferents grups, les quals podem agrupar dins de quatre grans àmbits:

a) Medi ambient i territori:

- Necessitat d'una major connexió dins les estratègies territorials amb els municipis veïns.
- Reduir la superfície asfaltada maximitzant la "verda".
- Posada en marxa d'un pla de gestió hidràulic amb aprofitament de l'aigua de pluja i reutilització de la depurada.
- Recuperar superfície de sòl permeable dins la trama urbana.
- Recuperar el paisatge periurbà, dotant-lo d'usos, com per exemple l'esportiu o els horts comunitaris.
- Apostar per la vegetació autòctona.

b) Patrimoni i nuclis històrics:

- Centrar esforços i recursos en la rehabilitació dels centres històrics i dels edificis singulars.
- Esponjament urbà de caràcter puntual.

c) Mobilitat i accessibilitat:

- Creació de nuclis d'aparcament dissuasoris i estratègies per a reduir l'ús i velocitat del vehicle a l'interior de la ciutat.
- Dirigir-se cap a l'accessibilitat universal i la ciutat inclusiva.
- Construir una ciutat més amable amb els xiquets.

d) Urbanisme i vivenda:

- Recuperar l'ús de les vivendes buides.
- Rehabilitació energètica dels habitatges.
- Habilitar les cobertes per a acollir usos i fomentar les cobertes verdes.

Solar infrautilitzat a l'interior del barri del Llombo
El conjunt de propostes reflecteix una sèrie d'inquietuds puntuals a tindre en compte en processos futurs, així com la necessitat d'analitzar les qüestions omeses en estes primeres reflexions. Aquesta primera experiència de diàleg entre veïns i proposició col·lectiva enceta el camí de reflexió per a una nova estratègia urbana a Ontinyent.